Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan met een opdrachtgever.
 1. Een opdracht komt eerst door aanvaarding tot stand. Bij de uitvoering van de verstrekte opdracht, de door J.C.V. Grondhuis Geenen h.o.d.n. naam Geenen bedrijfsjuristen en Grondhuis Geenen bedrijfsjuristen te verlenen diensten en/of te verrichten werkzaamheden, wordt de nodige zorgvuldigheid in acht genomen.
 1. J.C.V. Grondhuis Geenen h.o.d.n. naam Geenen bedrijfsjuristen en Grondhuis Geenen bedrijfsjuristen neemt terzake de te verlenen diensten en/of te verrichten werkzaamheden door de aanvaarding van de opdracht enkel een inspanningsverplichting op zich.
 1. De kosten van uitvoering van de opdracht omvatten honorarium, kantoorkosten en verschotten, excl. BTW. De kantoorkosten worden gefixeerd op 5% van het honorarium. De reiskosten worden vastgesteld op Euro 0,40 per km.
 1. De opdrachtgever dient de declaratie binnen de gestelde termijn te voldoen. Bij de overschrijding daarvan is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever zal alsdan tevens de wettelijke rente alsmede de incassokosten, op basis van 15% over het te incasseren bedrag, met een minimum van Euro 250,00, verschuldigd zijn. Ingeval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn (financiële) verplichtingen, kan J.C.V. Grondhuis Geenen h.o.d.n. naam Geenen bedrijfsjuristen en Grondhuis Geenen bedrijfsjuristen weigeren haar werkzaamheden aan te vangen danwel kunnen de werkzaamheden opgeschort of gestaakt worden. J.C.V. Grondhuis Geenen h.o.d.n. naam Geenen bedrijfsjuristen en Grondhuis Geenen bedrijfsjuristen is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting dan wel staking der werkzaamheden.
 1. J.C.V. Grondhuis Geenen h.o.d.n. naam Geenen bedrijfsjuristen en Grondhuis Geenen bedrijfsjuristen is gerechtigd om voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Deze inschakeling geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever. De keuze van deze derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. J.C.V. Grondhuis Geenen h.o.d.n. naam Geenen bedrijfsjuristen en Grondhuis Geenen bedrijfsjuristen is gemachtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de ingeschakelde derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. J.C.V. Grondhuis Geenen h.o.d.n. naam Geenen bedrijfsjuristen en Grondhuis Geenen bedrijfsjuristen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden.
 1. De opdrachtgever is gehouden J.C.V. Grondhuis Geenen h.o.d.n. naam Geenen bedrijfsjuristen en Grondhuis Geenen bedrijfsjuristen te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan J.C.V. Grondhuis Geenen h.o.d.n. naam Geenen bedrijfsjuristen en Grondhuis Geenen bedrijfsjuristen te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.
 1. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor J.C.V. Grondhuis Geenen h.o.d.n. naam Geenen bedrijfsjuristen en Grondhuis Geenen bedrijfsjuristen aansprakelijkheid draagt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de algemene aansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval aanspraak geeft.
 1. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door J.C.V. Grondhuis Geenen h.o.d.n. naam Geenen bedrijfsjuristen en Grondhuis Geenen bedrijfsjuristen in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte (en door opdrachtgever voldane) honorarium met een maximum van Euro 3.000,-.
 1. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet binnen 3 maanden nadat de opdrachtgever resp. de derde bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij de aanspraak baseert, bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 1. Het met een opdracht gevormd dossier zal gedurende 8 jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.
 1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en J.C.V. Grondhuis Geenen h.o.d.n. naam Geenen bedrijfsjuristen en Grondhuis Geenen bedrijfsjuristen is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die verband houden met voornoemde rechtsverhouding waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beslecht door de rechtbank Utrecht.
 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de met de opdrachtgever overeengekomen opdrachtbevestiging nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van kracht en treedt J.C.V. Grondhuis Geenen h.o.d.n. naam Geenen bedrijfsjuristen en Grondhuis Geenen bedrijfsjuristen en opdrachtgever in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 1. Naast dat deze voorwaarden op de site geenenbedrijfsjuristen.nl te vinden zijn, worden deze op eerste verzoek toegestuurd.

Versie 12 04 2015