Arbeidsrecht

Bij arbeidsrecht gaat het over regels bij een dienstverband van een werknemer bij een werkgever. Werknemer en werkgever kunnen over allerlei onderwerpen zelf afspraken maken. Doen zij dit niet dan gelden de algemene regels. Voor een aantal zaken gelden altijd regels die wettelijk zijn vastgesteld, ongeacht de afspraken tussen werkgever en werknemer. Voorkomen is beter dan genezen. Uw onderneming loopt mogelijk arbeidsrechtelijke risico’s. Wij kunnen kunnen hierin ook uw onderneming adviseren!

Tot de werkzaamheden die wij op het gebied van het arbeidsrecht verrichten behoren onder meer:

  • het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten (bepaalde/onbepaalde tijd)
  • het opstellen en beoordelen van agentuurovereenkomsten en overeenkomsten van opdrachten
  • het concipiëren alsmede het beoordelen van een concurrentiebeding en relatiebeding
  • advisering over proeftijd en opzegtermijnen
  • het oplossen van arbeidsconflicten
  • het adviseren betreffende een voorgestane beëindiging van het arbeidscontract en zonodig het voeren van op beëindiging van de arbeidsrelatie gerichte procedures
  • het vaststellen en beoordelen van ontslagvergoedingen en afvloeiingsregelingen
  • disfunctioneren
  • advisering in geval van ziekte/arbeidsongeschiktheid en re-integratie
  • non-concurrentie en relatiebedingen