Samenwerking

Indien in voorkomende gevallen de juridische deskundigheid niet aanwezig blijkt te zijn, dan wordt gebruik gemaakt van de specifieke expertise van de met Grondhuis Geenen bedrijfsjuristen samenwerkende (bedrijfs)juristen. Dit geschiedt in overleg met de opdrachtgever. Dit ingewonnen (deel)advies wordt dan vervolgens verwerkt.

In het geval dit dienstig is voor de behandeling van de zaak kunnen in afstemming met de opdrachtgever ook andere specialisten ingeschakeld worden. Hiertoe behoren ondermeer financiële adviseurs, notarissen, administratieconsulenten en accountants. Met deze specialisten heeft Grondhuis Geenen bedrijfsjuristen samenwerkingsafspraken. In goed overleg kan ook doorverwijzing van de opdrachtgever plaatsvinden.